Adam Střelec
Kontakt

Rád vyhovím vašim přáním a požadavkům.

Máte-li zájem o mé výrobky, nebo máte případné dotazy k mé tvorbě, neváhejte mne kontaktovat. Jsem schopen vytvořit na míru prakticky cokoliv, fantazii se meze nekladou.


Adam Střelec
Lískovec 348, 738 01  Frýdek-Místek
e-mail: adam.strelec@seznam.cz
telefon: +420 776 02 09 44

IČ: 88552357
DIČ: CZ8712205436


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výrobce Adama Střelce (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové prodejní galerie www.fler.cz/střela (dále jen „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Komunikace mezi nakupujícím a prodávajícím je uskutečňována výhradě prostřednictvím zpráv internetové prodejní galerie Fler.cz (dále jen „vnitřní pošta“).
2.Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.
Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení přijetí objednávky informován vnitřní poštou.
3.Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Převodem bezhotovostně na český účet prodávajícího č. 2208944552/6210 vedený u společnosti mBank a.s.;
V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
V hotovosti po předchozí domluvě vnitřní poštou v místě podnikání.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
O přijetí platby je kupující informován vnitřní poštou.
Pokud kupující zakoupí nebo mu byl zakoupen dárkový poukaz v určité finanční hodnotě a nevyužije ho v celé hodnotě, prodávající není povinen uhradit kupujícímu cenový rozdíl mezi hodnotou poukazu a hodnotou zakoupeného zboží.
4.Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.Výroba
Veškerý sortiment prodávajícího dostupný v internetovém obchodě je ruční výroby a každý vyrobený kus je unikát. Uvedené fotografie výrobků jsou vzorové. Finální produkt se může od uvedené fotografie mírně lišit.
Prodávající si vyhrazuje určitý čas na výrobu objednávky, která je stanovena na základě dostupnosti výrobku (skladem/na objednávku), složitosti výrobku, aktuálním množství objednávek a ročním období (dále jen „doba výroby“). Doba výroby je stanovena pro každý výrobek individuálně a mění se v závislosti na výše uvedených faktorech. Doba výroby je uvedena u každého výrobku.
Na žádost kupujícího je možné vyrobit objednávku za kratší dobu než je doba výroby, ale pouze za předpokladu, že je to možné z hlediska časové náročnosti výroby, dostupnosti materiálu, a to pouze po předchozí domluvě.
Komponenty výrobků jsou jejich nedílnou součástí. Výrobce si však vyhrazuje právo na změnu komponentu výrobku uvedeného na produktové fotografii. Veškeré použité komponenty jsou z drahých kovů, převážně stříbra ryzosti 925/1000, není-li uvedeno jinak.
6.Zakázková výroba
Obsahem dohody, provedené prostřednictvím vnitřní pošty nebo emailu, je zhotovení věci, díla na objednávku. Je povinnost prodávajícího vyrobit podle objednávky zadanou věc či dílo a na druhé straně povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za zhotovení věci. Předmětem této dohody je zhotovení nového výrobku podle požadavků objednatele.
Nakupující je povinen předat prodejci co nejpřesnější představu o finálním výrobku prostřednictvím fotografií či odkazů doplněné o změny – ve stylu, počtu kusů, druhu výrobku, ve velikosti, barevném sladění, preferovaném materiálu, či jiné úpravy, které lze z technického hlediska provést.
Doba zakázkové výroby je stanovena na základě složitosti výroby, aktuálním množství objednávek a ročním období (dále jen „doba zakázkové výroby“). Prodávající doporučuje rezervovat termín na výrobu jeden měsíc před tím, než kupující zboží potřebuje.
Dobu zakázkové výroby je po předchozí domluvě možné zkrátit, je-li to z časového hlediska možné.
Pro zakázkovou výrobu nemá prodávající fixně stanovený ceník. Cena objednávky vzniká na základě množství použitého materiálu, časové náročnosti výroby, počtu kusů výrobků a urgentnosti výroby. Kupující se může s prodávajícím dohodnout na předběžné kalkulaci ceny, které se může lišit v průběhu výroby objednávky (např.: pokud budu kupující požadovat úpravy výrobků nebo doplnit objednávku o další produkty).
Poplatek za změnu objednávky se odvíjí od rozsahu změn na objednávaném zboží. V případě drobných změn jako je odebrání, přidání či změna části objednávaného zboží je možná úprava bez poplatku. Pokud se jedná o rozsáhlejší změny, které vyžadují vytvoření zcela nového výrobku, si výrobce vyhrazuje právo požadovat 20% z ceny nezakoupeného výrobku.
Kupující má právo zrušit objednávku bezplatně, pokud ještě nedošlo k zahájení výroby. Jestliže prodávající zruší objednávku v průběhu výroby, vyhrazuje si prodávající právo požadovat 50% z ceny vyrobených produktů. V případě že kupující zruší objednávku až po vyrobení zboží, prodejce si vyhrazuje právo požadovat 100% ceny výrobků.
Pokud kupující zakoupí nebo mu byl zakoupen poukaz na zakázkovou výrobu v určité finanční hodnotě a nevyužije ho v celé hodnotě, prodávající není povinen uhradit kupujícímu cenový rozdíl mezi hodnotou poukazu a hodnotou zakoupeného zboží.
7.Přeprava a dodání zboží
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Zboží bude odesláno prostřednictvím společnosti Česká pošta s. p. (dále jen „Česká pošta“). Zboží bude odesláno dle způsobu dopravy zvoleného v objednávce, není-li po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty stanoveno jinak. V rámci standardního poštovného pro objednávky v ČR s platbou předem se jedná převážně o cenné psaní (VL) nebo doporučený balík (BA) v závislosti na velikosti objednaného zboží. V případě dobírky se jedná o cenné psaní (VL) s dobírkou nebo Balík do ruky (DR) s dobírkou. Při přepravě zboží mimo ČR se jedná převážně o doporučené psaní (RR) bez možnosti dobírky.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny poštovného v závislosti na aktuálním ceníku České pošty.
Po předchozí domluvě je možné odeslat zboží kurýrní službou, která je zpoplatněna individuálně a bez možnosti dobírky.
V případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku je prodávající oprávněn objednávku zrušit.
V ceně poštovného je zahrnuto balné, které je určeno na základě povahy zboží.
Druh poštovného je možné po předchozí domluvě na žádost kupujícího změnit s tím, že kupující bere na vědomí případné zvýšení ceny za poštovné. Možné způsoby dopravy jsou:
vnitrostátní – doporučené psaní (RR), doporučený balík (BA), cenné psaní (VL), balík do ruky (DR), balík na poštu (NP), EMS (EE);
mezinárodní – doporučené psaní (RR), cenný balík (CV), EMS (EE).
Na žádost kupujícího je možné odeslat balík službou EMS s doručením do druhého dne a možností doručení v sobotu dopoledne v rámci ČR, jedná se ale pouze o rychlost doručení, ve které není započítaná doba výroby (viz 5.2 a 5.3), a to pouze po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty.
O odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou.
8.Práva z Vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
9.Reklamační řád
Reklamační řád vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na obchodní zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
mechanickým poškozením zboží,
prokazatelně nesprávným užíváním,
prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
prokazatelně nesprávným skladováním, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
Zboží musí být odesláno na adresu místa podnikání nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.
10.Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího vnitřní poštou o jakékoli změně (např. o změně dodací adresy).
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.Zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího
13.Závěrečná ustanovení
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují předchozí domluvu vnitřní poštou.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Ve Frýdku-Místku dne 5.6.2019